นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการใช้บริการบนเว็บไซต์ JAV REVIEW 18 ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมต่อผู้ให้บริการ (“เรา”) ในการจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตามที่ได้แจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 และระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation - GDPR) เราในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ขอเรียนให้ผู้ใช้บริการทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การให้บริการของเรา ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากบุคคลที่สาม
- เราเก็บข้อมูลรายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์จาก Google

3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราจัดเก็บ ใช้ และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการแก่ท่าน
เราจัดเก็บ ใช้ และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

4. ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
- การปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงในการใช้บริการ
- ความยินยอม ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยการตกลงยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอมท่านสามารถดำเนินการได้ตามข้อ 7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ผลกระทบจากการถอนความยินยอม อาจทำให้ท่านได้รับความสะดวกในการให้บริการที่น้อยลง
- หน้าที่ตามกฎหมาย
- การจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการอัพเดทข้อมูลนี้ลงในเว็บไซต์ JAV REVIEW 18

6. สงวนสิทธิ์และปฏิเสธความรับผิดชอบ
- เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์และปฏิเสธการรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้รับจากเว็บไซต์ JAV REVIEW 18 ทุกกรณี