ข้อกำหนดในการใช้

ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ JAV REVIEW 18 ที่ให้บริการข้อมูลด้านบทความรีวิว (“บริการของเรา”)

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการดังต่อไปนี้ จะผูกพันสำหรับการเข้าถึงและการใช้บริการของเรา รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการใช้บริการ (“ข้อตกลงการใช้บริการ”) ผู้ใช้บริการโปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ อย่างละเอียดรอบครอบ และหากมีข้อสงสัยกรุณา “ติดต่อเรา”

ข้อ 1. การใช้บริการเว็บไซต์ JAV REVIEW 18

1.1 สิทธิผู้ใช้งาน
- ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้บริการ JAV REVIEW 18 โดยเข้าถึงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์
- ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ JAV REVIEW 18 ไปเผยแพร่บน social media ได้ โดยอ้างอิงที่มาจากเว็บไซต์ JAV REVIEW 18

1.2 ข้อห้ามในการใช้บริการ
- ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทำการคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฎอยู่เว็บไซต์ JAV REVIEW 18 รวมถึงห้ามมิให้ผู้ใช้งานใช้ถ้อยคำ ข้อความ หรือรูปภาพที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หมิ่นประมาทผู้อื่น บนเว็บไซต์ JAV REVIEW 18 หรือช่องทาง social media ต่างๆ ของ JAV REVIEW 18
- ห้ามมิให้ผู้ใช้งานกระทำการผิดต่อคุณธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี
- ห้ามมิให้ผู้ใช้งานกระทำที่ส่งผลทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดและเกิดความขัดแย้งต่อประเทศ บุคคล ศาสนา และอื่นๆ จะยกเลิกบัญชีการใช้งานของผู้ใช้งานโดยจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ห้ามมิให้การกระทำที่ส่งผลถึงบุคคลที่สาม
- หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อห้ามการใช้บริการทำให้มีความผิดทางกฏหมายและก่อให้เกิดความเสียหายให้กับเว็บไซต์ JAV REVIEW 18 ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายกับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

1.3 จำกัดการใช้งานด้านอายุ
- เนื้อหานี้เหมาะสำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เว็บไซต์ JAV REVIEW 18 ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะบุคคลที่บรรลุนิติภาวะขึ้นไปแล้วเท่านั้นห้ามใช้บริการ

ข้อ 2. ข้อตกลงทั่วไป
- ผู้ใช้งาน รับทราบว่า บรรดาข้อความ ถ้อยคำ เครื่องหมายการค้า การออกแบบ รูปแบบ รูปภาพ เสียง สัญลักษณ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฎบนเว็บไซต์ JAV REVIEW 18 ไม่ว่าจะมีมูลค่าทางการค้าหรือไม่ก็ตาม เป็นกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ โดยที่ผู้ให้บริการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
- ผู้ใช้งานจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ หรือไม่กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการต้องได้รับความเสียหายจากการเข้าหรือใช้บริการบนเว็บไซต์ JAV REVIEW 18
- ผู้ให้บริการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การจ้างช่วง โอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงในการใช้บริการนี้ ให้กับบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ล่วงหน้าจากผู้ใช้งาน
- การที่ผู้ให้บริการไม่บังคับใช้ข้อตกลงใดๆ ตามที่ระบุในข้อตกลงในการใช้บริการนี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการใช้บังคับข้อตกลงนั้น เว้นแต่มีการสละสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษร
- การตีความ และการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อตกลงการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและเขตอำนาจของศาลไทย โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายขัดกัน ผู้ใช้งานยอมรับตามข้อตกลงในการใช้บริการ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยที่ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงในการใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า และจะถือว่าผู้อ่านและผู้รีวิวได้ผูกพันตามข้อกำหนดที่ได้ถูกแก้ไขเมื่อได้มีการประกาศบนเว็บไซต์ JAV REVIEW 18